هوافضا

sam

تقسیم بندی موشک ها برمبنای محل روانه سازی و هدف

به نام خدا تقسیم بندی موشک ها برمبنای محل روانه سازی و هدف همانطور که در مطلب انواع موشک گفتیم موشک ها از دیدگاه های مختلف به دسته های مختلفی تقسیم میشوند. تقسیم بندی موشک ها برمبنای محل روانه سازی و هدف نیز یکی دیگر…