هوافضا

راکت

تقسیم بندی موشک ها بر مبنای مکانیزم هدایت

به نام خدا تقسیم بندی موشک ها بر مبنای مکانیزم هدایت همانطور که در مطلب قبل ( انواع موشک ) گفتیم، موشک ها از دیدگاه های مختلف به دسته های مختلفی تقسیم میشوند که تقسیم بندی موشک ها بر مبنای…