هوافضا

جدید

تقسیم بندی موشک ها برمبنای محل روانه سازی و هدف گیری (روش جدید)

به نام خدا تقسیم بندی موشک ها برمبنای محل روانه سازی و هدف گیری (روش جدید) همانطور که در مطلب انواع موشک گفتیم موشک ها از دیدگاه های مختلف به دسته های مختلفی تقسیم میشوند. تقسیم بندی موشک ها برمبنای محل روانه سازی و هدف…