هوافضا

بیولوژیکی

تقسیم بندی موشک ها برمبنای سرجنگی

به نام خدا تقسیم بندی موشک ها برمبنای کلاهک و سرجنگی همانطور که در مطلب انواع موشک گفتیم موشک ها از دیدگاه های مختلف به دسته های مختلفی تقسیم میشوند که شاید بتوان گفت تقسیم بندی موشک ها برمبنای سرجنگی مهم ترین نوع تقسیم…