هوافضا

انواع

تقسیم بندی موشک ها بر مبنای سرعت

به نام خدا تقسیم بندی موشک ها بر مبنای سرعت همانطور که در مطلب انواع موشک گفتیم موشک ها از دیدگاه های مختلف به دسته های مختلفی تقسیم میشوند که سرعت نیز یکی از تقسیم بندی های مهم است مخصوصا…

تقسیم بندی موشک ها بر مبنای برد

به نام خدا تقسیم بندی موشک ها بر مبنای برد و سرعت همانطور که در مطلب  انواع موشک  گفتیم، موشک ها از دیدگاه های مختلف به دسته های مختلفی تقسیم میشوند. بردنیز یک دیدگاه مهم است که در مقایسه قدرت موشک های کشور…

تقسیم بندی موشک ها بر مبنای مکانیزم هدایت

به نام خدا تقسیم بندی موشک ها بر مبنای مکانیزم هدایت همانطور که در مطلب قبل ( انواع موشک ) گفتیم، موشک ها از دیدگاه های مختلف به دسته های مختلفی تقسیم میشوند که تقسیم بندی موشک ها بر مبنای…