هوافضا

استراتژیک

تقسیم بندی موشک ها برمبنای ماموریت

به نام خدا تقسیم بندی موشک ها برمبنای ماموریت همانطور که در مطلب انواع موشک گفتیم موشک ها از دیدگاه های مختلف به دسته های مختلفی تقسیم میشوند. تقسیم بندی موشک ها برمبنای ماموریت نیز یکی از راه های پرکاربرد تقسیم بندی موشک هاست.…